آژند پردازش کاویان
نماینده انحصاری پنل های خورشیدی

نیروگاه 10 کیلو وات


توان اسمی 10 کیلو وات
فضای مورد نیاز 100 متر مربع
متوسط تولید سالانه 17500 کیلو وات
درآمد سالیانه 143 میلیون ریال
جنگل در حال جذب کربن 9/0 هکتار
دوره برگشت سرمایه و رسیدن به سود 3/6 سال
دوره برگشت سرمایه با نرخ تورم 2/9 سال