آژند پردازش کاویان
نماینده انحصاری پنل های خورشیدی

نیروگاه 5 کیلو وات


توان اسمی 5 کیلو وات
فضای مورد نیاز 50 متر مربع
متوسط تولید سالانه 8800 کیلو وات
درآمد سالیانه 71 میلیون ریال
جنگل در حال جذب کربن 0/5 هکتار
دوره برگشت سرمایه و رسیدن به سود 3/7 سال
دوره برگشت سرمایه با نرخ تورم 3 سال